40,000 تومان

شامل ۶ میوه

11,500 تومان

یک کیلو گرمی

7,000 تومان

یک‌نفره

13,000 تومان

یک کیلو گرم

52,000 تومان

۴۰۰گرم

15,000 تومان

۱کیلوگرمی

10,000 تومان

یک کیلوگرم

5,600 تومان

یک کیلوگرم

28,000 تومان

۴۵۰گرم

28,000 تومان

۴۵۰گرم

15,000 تومان

یک کیلوگرم

49,500 تومان

یک عدد

7,800 تومان

180گرم

12,000 تومان

۱۰۰گرم

6,000 تومان

۸۰گرم

17,000 تومان

۱۹۰گرم

17,000 تومان

۲۸۰گرم

9,000 تومان

۱۰۰گرم

12,000 تومان

۱۰۰گرم  

6,000 تومان

۲۰۰گرم

6,000 تومان

۲۰۰گرم

9,000 تومان

۸۰۰گرم

7,000 تومان

۳۰۰گرم

6,000 تومان

۳۸۰گرم

18,000 تومان

۲۵۰گرم

20,000 تومان

۵۰۰گرم

18,500 تومان

۲۵۰گرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم

13,000 تومان

۳۰۰گرم

8,000 تومان

۳۰۰گرم

7,500 تومان

۳۰۰گرم

15,000 تومان

۵۰۰گرمی

10,000 تومان

۳عدد

8,500 تومان

یک کیلوگرم

7,500 تومان

۵۰۰گرم

7,000 تومان

۲۰۰گرم

20,000 تومان

۵۰۰گرم

17,000 تومان

۵۰۰گرمی

20,000 تومان

۵۰۰گرمی

9,000 تومان

۴۰۰گرم

12,000 تومان

۴۰۰گرم

4,000 تومان

۲۰۰گرم

4,000 تومان

۲۰۰گرم

4,000 تومان

۲۰۰گرم

4,000 تومان

۲۰۰گرم

12,500 تومان

۵۰۰گرم

19,000 تومان

۵۰۰گرم

12,000 تومان

۲۳۰گرم

10,950 تومان

۱۵۰گرم

10,950 تومان

۱۵۰گرم

15,000 تومان

۹۰گرم

26,000 تومان

۲۰۰گرم

9,100 تومان

۱۰۰گرم

6,500 تومان

۵۰گرم

9,000 تومان

۱۰۰گرم

8,800 تومان

۱۰۰گرم

8,800 تومان

۷۰ گرم

8,600 تومان

۱۰۰گرم

8,000 تومان

۱۰۰گرم

8,000 تومان

۷۰گرم

8,000 تومان

۱۰۰گرم

6,900 تومان

۷۰گرم

22,000 تومان

۲۵۰ گرم

22,000 تومان

۲۵۰گرم

9,000 تومان

۵۰۰گرم

11,700 تومان

۵۰۰گرم

4,600 تومان

۳۰۰گرم

2,600 تومان

۲۰۰گرم

7,200 تومان

۱۰۰گرم

13,500 تومان

۱۰۰گرم

12,900 تومان

۱۰۰گرم

18,500 تومان

۱۰۰گرم

13,400 تومان

۱۰۰گرم

11,900 تومان

۱۰۰گرم

40,000 تومان

شامل ۶ میوه

11,500 تومان

یک کیلو گرمی

7,000 تومان

یک‌نفره

13,000 تومان

یک کیلو گرم

52,000 تومان

۴۰۰گرم

15,000 تومان

۱کیلوگرمی

10,000 تومان

یک کیلوگرم

5,600 تومان

یک کیلوگرم

28,000 تومان

۴۵۰گرم

مشاهده موارد بیشتر
7,800 تومان

180گرم

12,000 تومان

۱۰۰گرم

6,000 تومان

۸۰گرم

17,000 تومان

۱۹۰گرم

17,000 تومان

۲۸۰گرم

9,000 تومان

۱۰۰گرم

12,000 تومان

۱۰۰گرم  

6,000 تومان

۲۰۰گرم

6,000 تومان

۲۰۰گرم

مشاهده موارد بیشتر
20,000 تومان

۵۰۰گرم

17,000 تومان

۵۰۰گرمی

20,000 تومان

۵۰۰گرمی

9,000 تومان

۴۰۰گرم

12,000 تومان

۴۰۰گرم

4,000 تومان

۲۰۰گرم

4,000 تومان

۲۰۰گرم

4,000 تومان

۲۰۰گرم

مشاهده موارد بیشتر
10,950 تومان

۱۵۰گرم

10,950 تومان

۱۵۰گرم

مشاهده موارد بیشتر
15,000 تومان

۹۰گرم

26,000 تومان

۲۰۰گرم

9,100 تومان

۱۰۰گرم

6,500 تومان

۵۰گرم

9,000 تومان

۱۰۰گرم

8,800 تومان

۱۰۰گرم

8,800 تومان

۷۰ گرم

8,600 تومان

۱۰۰گرم

8,000 تومان

۱۰۰گرم

مشاهده موارد بیشتر
22,000 تومان

۲۵۰ گرم

22,000 تومان

۲۵۰گرم

9,000 تومان

۵۰۰گرم

11,700 تومان

۵۰۰گرم

4,600 تومان

۳۰۰گرم

2,600 تومان

۲۰۰گرم

7,200 تومان

۱۰۰گرم

13,500 تومان

۱۰۰گرم

12,900 تومان

۱۰۰گرم

مشاهده موارد بیشتر
18,000 تومان

۲۵۰گرم

20,000 تومان

۵۰۰گرم

18,500 تومان

۲۵۰گرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم

13,000 تومان

۳۰۰گرم

8,000 تومان

۳۰۰گرم

7,500 تومان

۳۰۰گرم

15,000 تومان

۵۰۰گرمی

10,000 تومان

۳عدد

مشاهده موارد بیشتر