12,500 تومان

۵۰۰ گرم

12,500 تومان

۵۰۰ گرم

10,000 تومان

200 گرم

12,000 تومان

500گرم

16,000 تومان

1کیلوگرم

11,000 تومان

۵۰۰گرم

20,000 تومان

2800الی 3200گرم

9,000 تومان

۲۵۰گرم

20,000 تومان

یک کیلوگرم

54,000 تومان

۴۰۰گرم

12,000 تومان

600تا700گرم

7,000 تومان

یک کیلوگرم

19,000 تومان

200 گرم

7,000 تومان

250گرم

14,500 تومان

400 الی 450 گرم

13,200 تومان

150 گرم

13,200 تومان

150 گرم

16,000 تومان

200گرم

15,150 تومان

۵۰۰گرم

4,200 تومان

۲۵۰گرم

12,000 تومان

۸۰گرم

14,000 تومان

۴۰۰گرم

12,000 تومان

۱۱۰گرم

12,300 تومان

۲۵۰گرم

5,000 تومان

200 گرم

9,000 تومان

500گرم

16,000 تومان

1کیلوگرم

18,000 تومان

حدوداً 1400 تا 1600 گرم

17,000 تومان

۱۲۰۰گرم

11,500 تومان

۵۰۰گرم

6,500 تومان

220گرم

7,500 تومان

۲۵۰گرم

17,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

12,000 تومان

۵۰۰ سی‌سی

7,100 تومان

یک کیلوگرم

7,100 تومان

یک کیلوگرم

17,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

22,000 تومان

۲۰۰گرم

15,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

18,000 تومان

۶۰گرم

25,000 تومان

50 گرم میوه خشک شامل سیب،کیوی،توت فرنگی،موز،زردآلو

13,000 تومان

۵۰گرم

13,650 تومان

۱۰۰گرم

13,400 تومان

۱۰۰گرم

9,000 تومان

۵۰گرم

13,650 تومان

۱۰۰گرم

14,000 تومان

۷۰ گرم

8,400 تومان

۱۰۰گرم

14,700 تومان

۱۰۰گرم

12,600 تومان

۱۰۰گرم

12,100 تومان

۷۰گرم

20,000 تومان

400 گرم

25,000 تومان

400 گرم

17,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

8,500 تومان

15,000 تومان

6 عدد

11,700 تومان

۵۰۰گرم

11,800 تومان

بسته حاوی ۱۰عدد

9,400 تومان

بسته حاوی ۱۰عدد

18,000 تومان

۶۰گرم

89,000 تومان

۹۰۰گرم

9,000 تومان

۵۰۰گرم

10,000 تومان

300 سی‌سی

11,000 تومان

300 سی سی

10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

12,000 تومان

۵۰۰ سی‌سی

10,000 تومان

300سی سی

11,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

11,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

11,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

12,500 تومان

۵۰۰ گرم

12,500 تومان

۵۰۰ گرم

10,000 تومان

200 گرم

12,000 تومان

500گرم

16,000 تومان

1کیلوگرم

11,000 تومان

۵۰۰گرم

20,000 تومان

2800الی 3200گرم

9,000 تومان

۲۵۰گرم

20,000 تومان

یک کیلوگرم

مشاهده موارد بیشتر
19,000 تومان

200 گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

۴۵ گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,200 تومان

۱۵۰ گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

۱۵۰ گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

400 گرم

7,000 تومان

250گرم

14,500 تومان

400 الی 450 گرم

13,200 تومان

150 گرم

13,200 تومان

150 گرم

مشاهده موارد بیشتر
در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

450 الی 500 گرم

17,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

22,000 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
11,800 تومان

۴۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
11,800 تومان

۴۰۰ گرم

15,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

مشاهده موارد بیشتر
در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان

200 گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

350 گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

وزن خالص 450 الی 480 گرم

در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

500 گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

170 گرم

در انبار موجود نمی باشد
26,000 تومان

حدود 1200 گرم

مشاهده موارد بیشتر
در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

۱۰۰گرم

18,000 تومان

۶۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان

۶۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
25,000 تومان

70گرم

25,000 تومان

50 گرم میوه خشک شامل سیب،کیوی،توت فرنگی،موز،زردآلو

13,000 تومان

۵۰گرم

13,650 تومان

۱۰۰گرم

13,400 تومان

۱۰۰گرم

9,000 تومان

۵۰گرم

مشاهده موارد بیشتر
20,000 تومان

400 گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

300 گرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

360 گرم

25,000 تومان

400 گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,500 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان

۲۰۰گرم

17,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

8,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد
مشاهده موارد بیشتر
10,000 تومان

300 سی‌سی

11,000 تومان

300 سی سی

10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

12,000 تومان

۵۰۰ سی‌سی

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

۳۰۰سی‌سی

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

۳۰۰ سی‌سی

10,000 تومان

300سی سی

مشاهده موارد بیشتر