8,000 تومان

۲۰۰گرم سالاد میوه

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

۲۵۰گرم

15,500 تومان

800الی 1100گرم

14,000 تومان

یک‌کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
22,500 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
25,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

200گرم

9,000 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
47,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
50,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

150گرم

در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,500 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

۴۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
50,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
8,500 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
35,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
11,500 تومان

یک کیلو گرمی

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک‌نفره

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

یک کیلو گرم

در انبار موجود نمی باشد
46,000 تومان

۴۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

یک کیلوگرمی

در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
11,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

۸۰۰گرم

10,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,500 تومان

۶۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
28,000 تومان

۴۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
28,000 تومان

۴۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
22,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
11,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
15,500 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,500 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
11,500 تومان

۷۰۰گرم

31,500 تومان

450-500 گرم

در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
18,300 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
22,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
22,000 تومان

۵۰۰گرم

10,000 تومان

300گرم

44,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
11,500 تومان

یک کیلوگرم

9,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
32,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,900 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,200 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
9,700 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
16,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۲عدد ۸۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

500گرم

در انبار موجود نمی باشد
11,000 تومان

۱۰۰گرم

58,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
11,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,300 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

250گرم

در انبار موجود نمی باشد
17,900 تومان

یک کیلوگرم

16,000 تومان

یک کیلوگرم

9,800 تومان

یک کیلوگرم

8,000 تومان

۲۰۰گرم سالاد میوه

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

۲۵۰گرم

15,500 تومان

800الی 1100گرم

14,000 تومان

یک‌کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
22,500 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
25,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

200گرم

9,000 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
47,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
50,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

150گرم

در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,500 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

۴۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
50,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
8,500 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
35,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
11,500 تومان

یک کیلو گرمی

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک‌نفره

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

یک کیلو گرم

در انبار موجود نمی باشد
46,000 تومان

۴۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

یک کیلوگرمی

در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
11,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

۸۰۰گرم

10,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,500 تومان

۶۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
28,000 تومان

۴۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
28,000 تومان

۴۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
22,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
11,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
15,500 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,500 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
11,500 تومان

۷۰۰گرم

31,500 تومان

450-500 گرم

در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
18,300 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
22,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
22,000 تومان

۵۰۰گرم

10,000 تومان

300گرم

44,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
11,500 تومان

یک کیلوگرم

9,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
32,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,900 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,200 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
9,700 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
16,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۲عدد ۸۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

500گرم

در انبار موجود نمی باشد
11,000 تومان

۱۰۰گرم

58,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
11,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,300 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

250گرم

در انبار موجود نمی باشد
17,900 تومان

یک کیلوگرم

16,000 تومان

یک کیلوگرم

9,800 تومان

یک کیلوگرم