19,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
11,000 تومان

500 گرم

11,000 تومان

500 گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان

1کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان

1کیلوگرم

14,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

1 کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

1 کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

۲۰۰گرم سالاد میوه

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

۲۵۰گرم

27,000 تومان

2800الی 3200گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

حدود یک کیلو و نیم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
22,500 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
25,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

200گرم

9,000 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
47,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک کیلوگرم

55,000 تومان

150گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

150گرم

در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,500 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

۴۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
50,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
8,500 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
35,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان

حدوداً 600الی 650گرم

در انبار موجود نمی باشد
11,500 تومان

یک کیلو گرمی

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک‌نفره

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

یک کیلو گرم

49,000 تومان

۴۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

یک کیلوگرمی

در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

یک کیلوگرم

24,000 تومان

یک کیلوگرم

12,000 تومان

600تا700گرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم

15,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

۵۰۰گرم

45,000 تومان

۴۵۰گرم

45,000 تومان

۴۵۰گرم

15,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان

یک عدد

15,000 تومان

1000 گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,500 تومان

یک کیلوگرم

17,000 تومان

یک عدد حدوداً 390 تا 430گرم 

11,000 تومان

۵۰۰گرم

17,000 تومان

500گرم

15,000 تومان

یک کیلوگرم

11,000 تومان

500گرم

در انبار موجود نمی باشد
25,000 تومان

450-500 گرم

18,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
18,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
18,300 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
22,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

500گرم

47,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

یک کیلوگرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
30,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,900 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,200 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
9,700 تومان

یک کیلوگرم

27,000 تومان

500 گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۲عدد ۸۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

500گرم

11,000 تومان

70 تا 90 گرم

در انبار موجود نمی باشد
58,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,300 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

250گرم

16,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
17,000 تومان

یک کیلوگرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم

19,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
11,000 تومان

500 گرم

11,000 تومان

500 گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان

1کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان

1کیلوگرم

14,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

1 کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

1 کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

۲۰۰گرم سالاد میوه

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

۲۵۰گرم

27,000 تومان

2800الی 3200گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

حدود یک کیلو و نیم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
22,500 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
25,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

200گرم

9,000 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
47,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک کیلوگرم

55,000 تومان

150گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

150گرم

در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,500 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

۴۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
50,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
8,500 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
35,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان

حدوداً 600الی 650گرم

در انبار موجود نمی باشد
11,500 تومان

یک کیلو گرمی

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک‌نفره

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

یک کیلو گرم

49,000 تومان

۴۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

یک کیلوگرمی

در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

یک کیلوگرم

24,000 تومان

یک کیلوگرم

12,000 تومان

600تا700گرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم

15,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

۵۰۰گرم

45,000 تومان

۴۵۰گرم

45,000 تومان

۴۵۰گرم

15,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان

یک عدد

15,000 تومان

1000 گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,500 تومان

یک کیلوگرم

17,000 تومان

یک عدد حدوداً 390 تا 430گرم 

11,000 تومان

۵۰۰گرم

17,000 تومان

500گرم

15,000 تومان

یک کیلوگرم

11,000 تومان

500گرم

در انبار موجود نمی باشد
25,000 تومان

450-500 گرم

18,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
18,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
18,300 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
22,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

500گرم

47,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

یک کیلوگرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
30,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,900 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,200 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
9,700 تومان

یک کیلوگرم

27,000 تومان

500 گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۲عدد ۸۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

500گرم

11,000 تومان

70 تا 90 گرم

در انبار موجود نمی باشد
58,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,300 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

250گرم

16,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
17,000 تومان

یک کیلوگرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم