صیفی‌جات

22,000 تومان

۳۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
50,000 تومان

۵۰۰گرم

13,000 تومان

۲۵۰ گرم

4,500 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
6,000 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
6,000 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

500گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

۵۰۰گرم

18,000 تومان

حدود ۱۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

۳۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
6,500 تومان

۲۰۰گرم

7,500 تومان

یک کیلوگرم

7,100 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,100 تومان

یک کیلوگرم

9,000 تومان

۲عدد

در انبار موجود نمی باشد
5,500 تومان

یک کیلوگرم

15,150 تومان

۴۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

۳۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

۵۰۰گرم

5,000 تومان

یک کیلوگرم

6,000 تومان

۲۵۰گرم

5,750 تومان

۲۵۰گرم

9,000 تومان

یک کیلوگرم

9,500 تومان

۵۰۰گرم

20,000 تومان

یک کیلوگرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم 

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

۴۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,300 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

500گرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

۲۵۰گرم

11,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

۳۰۰گرم

6,500 تومان

۱۷۰گرم

6,500 تومان

۱۷۰گرم

6,500 تومان

۱5۰گرم

6,500 تومان

۱۷۰گرم

5,000 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
11,635 تومان

۴۰۰گرم

7,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
5,824 تومان

۲۰۰گرم

6,250 تومان

۳۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
3,500 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
17,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۵۰۰گرم

13,000 تومان

۳عدد

9,000 تومان

۵۰۰گرم

19,000 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۵۰۰گرم

6,000 تومان

۲۵۰گرم

16,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

۵۰۰گرم

27,000 تومان

۵۰۰گرم

12,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

یک عدد

20,000 تومان

۳ عدد

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

500 گرم

6,000 تومان

۵۰۰گرم

10,000 تومان

۳ عدد

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

یک عدد

7,500 تومان

یک عدد

13,000 تومان

400تا 350گرم

7,000 تومان

یک عدد

8,000 تومان

۵۰۰گرم

12,000 تومان

۵۰۰گرم

8,500 تومان

یک کیلوگرم

7,000 تومان

یک کیلوگرم

7,500 تومان

یک کیلوگرم

17,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان

۲۵۰گرم

10,000 تومان

۵۰۰گرم

19,000 تومان

۵۰۰گرم

7,000 تومان

یک کیلوگرم

7,500 تومان

یک کیلوگرم

10,000 تومان

یک کیلوگرم

11,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک کیلوگرم

7,000 تومان

یک کیلوگرم

22,000 تومان

۳۰۰-۳۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

۲۵۰گرم

صیفی‌جات

22,000 تومان

۳۰۰گرم

13,000 تومان

۲۵۰ گرم

4,500 تومان

۵۰۰گرم

18,000 تومان

حدود ۱۲۰۰گرم

7,500 تومان

یک کیلوگرم

7,100 تومان

یک کیلوگرم

9,000 تومان

۲عدد

15,150 تومان

۴۰۰گرم

5,000 تومان

یک کیلوگرم

6,000 تومان

۲۵۰گرم

5,750 تومان

۲۵۰گرم

9,000 تومان

یک کیلوگرم

9,500 تومان

۵۰۰گرم

20,000 تومان

یک کیلوگرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم 

11,500 تومان

یک کیلوگرم

6,500 تومان

۱۷۰گرم

6,500 تومان

۱۷۰گرم

6,500 تومان

۱5۰گرم

6,500 تومان

۱۷۰گرم

5,000 تومان

۲۵۰گرم

7,000 تومان

یک عدد

6,250 تومان

۳۰۰گرم

13,000 تومان

۳عدد

6,000 تومان

۲۵۰گرم

9,000 تومان

۵۰۰گرم

19,000 تومان

۲۵۰گرم

16,000 تومان

یک کیلوگرم

27,000 تومان

۵۰۰گرم

12,000 تومان

یک کیلوگرم

20,000 تومان

۳ عدد

6,000 تومان

۵۰۰گرم

10,000 تومان

۳ عدد

7,500 تومان

یک عدد

13,000 تومان

400تا 350گرم

7,000 تومان

یک عدد

8,000 تومان

۵۰۰گرم

12,000 تومان

۵۰۰گرم

7,500 تومان

یک کیلوگرم

17,500 تومان

یک کیلوگرم

10,000 تومان

۵۰۰گرم

19,000 تومان

۵۰۰گرم

8,500 تومان

یک کیلوگرم

7,000 تومان

یک کیلوگرم

7,000 تومان

یک کیلوگرم

7,500 تومان

یک کیلوگرم

10,000 تومان

یک کیلوگرم

11,500 تومان

یک کیلوگرم

7,000 تومان

یک کیلوگرم

22,000 تومان

۳۰۰-۳۵۰گرم