12,000 تومان

وزن خالص 450 الی 480 گرم

23,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

500 گرم

15,000 تومان

170 گرم

26,000 تومان

حدود 1200 گرم

16,500 تومان

یک کیلوگرم

9,000 تومان

500گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان

1کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

450گرم

18,000 تومان

حدوداً 1400 تا 1600 گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,700 تومان

یک کیلوگرم

17,000 تومان

۱۲۰۰گرم

11,500 تومان

۵۰۰گرم

6,500 تومان

220گرم

7,500 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
17,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

12,000 تومان

۵۰۰ سی‌سی

در انبار موجود نمی باشد
2,500 تومان

یک کیلوگرم

7,100 تومان

یک کیلوگرم

7,100 تومان

یک کیلوگرم

9,000 تومان

۲عدد

در انبار موجود نمی باشد
5,500 تومان

یک کیلوگرم

15,150 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

300گرم

13,500 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,800 تومان

یک کیلوگرم

15,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

یک کیلوگرم 

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

یک کیلوگرم

15,000 تومان

۴۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

۳۰۰گرم

8,000 تومان

۳۰۰گرم

6,500 تومان

170گرم

6,500 تومان

170گرم

6,500 تومان

170گرم

6,500 تومان

170گرم

7,000 تومان

۳۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۵۰۰گرمی

12,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

500گرم

15,000 تومان

۳عدد

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

یک کیلوگرم

9,000 تومان

۵۰۰گرم

17,000 تومان

250گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

۵۰۰گرم

18,000 تومان

600گرم

18,000 تومان

1کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان

۳۰۰گرم

20,000 تومان

۳ عدد

13,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

۳ عدد

در انبار موجود نمی باشد
11,000 تومان

یک عدد

6,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
13,500 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک عدد

10,500 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
6,500 تومان

یک کیلوگرم

11,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان

یک کیلوگرم

9,500 تومان

یک کیلوگرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم

7,000 تومان

250گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

۵۰۰گرم

18,000 تومان

۵۰۰گرم

12,000 تومان

یک کیلوگرم

9,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

یک کیلوگرم

8,500 تومان

یک کیلوگرم

8,500 تومان

یک کیلوگرم

16,000 تومان

۴۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

۱۵۰ گرمی

12,000 تومان

وزن خالص 450 الی 480 گرم

23,000 تومان

یک کیلوگرم

15,000 تومان

170 گرم

26,000 تومان

حدود 1200 گرم

16,500 تومان

یک کیلوگرم

9,000 تومان

500گرم

18,000 تومان

حدوداً 1400 تا 1600 گرم

17,000 تومان

۱۲۰۰گرم

11,500 تومان

۵۰۰گرم

6,500 تومان

220گرم

7,500 تومان

۲۵۰گرم

12,000 تومان

۵۰۰ سی‌سی

7,100 تومان

یک کیلوگرم

7,100 تومان

یک کیلوگرم

9,000 تومان

۲عدد

15,150 تومان

۵۰۰گرم

13,500 تومان

۲۰۰گرم

15,000 تومان

۵۰۰گرم

15,000 تومان

۴۰۰گرم

8,000 تومان

۳۰۰گرم

6,500 تومان

170گرم

6,500 تومان

170گرم

6,500 تومان

170گرم

6,500 تومان

170گرم

7,000 تومان

۳۰۰گرم

12,000 تومان

۵۰۰گرم

15,000 تومان

۳عدد

9,000 تومان

۵۰۰گرم

17,000 تومان

250گرم

18,000 تومان

600گرم

18,000 تومان

1کیلوگرم

20,000 تومان

۳ عدد

13,000 تومان

۵۰۰گرم

6,000 تومان

یک عدد

10,500 تومان

۵۰۰گرم

11,000 تومان

یک کیلوگرم

9,500 تومان

یک کیلوگرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم

7,000 تومان

250گرم

18,000 تومان

۵۰۰گرم

8,500 تومان

یک کیلوگرم

12,000 تومان

یک کیلوگرم

9,500 تومان

یک کیلوگرم

8,500 تومان

یک کیلوگرم

16,000 تومان

۴۰۰گرم