صیفی‌جات

13,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

500 گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

170 گرم

26,000 تومان

حدود 1200 گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

500گرم

11,500 تومان

۵۰۰گرم

6,500 تومان

220گرم

7,500 تومان

۲۵۰گرم

17,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

۵۰۰ سی‌سی

در انبار موجود نمی باشد
2,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
7,100 تومان

یک کیلوگرم

7,100 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

۲عدد

در انبار موجود نمی باشد
5,500 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
15,150 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

300گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,500 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان

یک کیلوگرم

9,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
9,500 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

یک کیلوگرم 

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۴۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

۲۵۰گرم

9,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

۳۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

۳۰۰گرم

6,500 تومان

170گرم

6,500 تومان

170گرم

6,500 تومان

170گرم

6,500 تومان

170گرم

5,000 تومان

۳۰۰گرم

10,000 تومان

۵۰۰گرمی

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

500گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۳عدد

8,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

۵۰۰گرم

17,000 تومان

250گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

600گرم

18,000 تومان

1کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

یک عدد

در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان

۳۰۰گرم

20,000 تومان

۳ عدد

در انبار موجود نمی باشد
6,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

۳ عدد

11,000 تومان

یک عدد

9,000 تومان

یک عدد

14,500 تومان

۵۰۰گرم

7,000 تومان

یک عدد

7,000 تومان

یک عدد

10,500 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
6,500 تومان

یک کیلوگرم

9,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان

یک کیلوگرم

7,500 تومان

یک کیلوگرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم

5,000 تومان

250گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

۵۰۰گرم

14,000 تومان

۵۰۰گرم

9,500 تومان

یک کیلوگرم

9,500 تومان

یک کیلوگرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

یک کیلوگرم

8,500 تومان

یک کیلوگرم

8,500 تومان

یک کیلوگرم

11,000 تومان

300-350گرم

9,000 تومان

۱۵۰ گرمی

صیفی‌جات

13,000 تومان

یک کیلوگرم

26,000 تومان

حدود 1200 گرم

11,500 تومان

۵۰۰گرم

6,500 تومان

220گرم

7,500 تومان

۲۵۰گرم

17,000 تومان

حدود ۴۵۰گرم

7,100 تومان

یک کیلوگرم

9,000 تومان

یک کیلوگرم

9,000 تومان

یک کیلوگرم

6,500 تومان

170گرم

6,500 تومان

170گرم

6,500 تومان

170گرم

6,500 تومان

170گرم

5,000 تومان

۳۰۰گرم

10,000 تومان

۵۰۰گرمی

8,000 تومان

یک کیلوگرم

17,000 تومان

250گرم

18,000 تومان

1کیلوگرم

20,000 تومان

۳ عدد

11,000 تومان

یک عدد

9,000 تومان

یک عدد

14,500 تومان

۵۰۰گرم

7,000 تومان

یک عدد

7,000 تومان

یک عدد

10,500 تومان

۵۰۰گرم

9,000 تومان

یک کیلوگرم

7,500 تومان

یک کیلوگرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم

5,000 تومان

250گرم

14,000 تومان

۵۰۰گرم

9,500 تومان

یک کیلوگرم

9,500 تومان

یک کیلوگرم

8,000 تومان

یک کیلوگرم

8,500 تومان

یک کیلوگرم

8,500 تومان

یک کیلوگرم

11,000 تومان

300-350گرم

9,000 تومان

۱۵۰ گرمی