سبزیجات

7,000 تومان

۲۵۰گرم

14,500 تومان

۴۵۰گرم

12,000 تومان

۴۰۰گرم

12,000 تومان

۱۲۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,500 تومان

۸۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,500 تومان

۱۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,400 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,500 تومان

۱۱۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

۱۲۰گرم

9,500 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
7,900 تومان

۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,700 تومان

۱۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,500 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,900 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,500 تومان

۱۰۰گرم 

7,000 تومان

500گرم

12,000 تومان

یک کیلوگرم

در انبار موجود نمی باشد
9,300 تومان

۳۰۰گرم

7,000 تومان

۵۰۰گرم

7,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
11,600 تومان

100گرم

در انبار موجود نمی باشد
7,900 تومان

۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
7,900 تومان

۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,900 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,100 تومان

۱۰۰گرم

7,000 تومان

500گرم

7,000 تومان

۵۰۰گرم

7,000 تومان

500گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,200 تومان

۲۰۰گرم

7,000 تومان

۵۰۰گرم

9,500 تومان

۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
11,450 تومان

۱۵۰گرم

سبزیجات

7,000 تومان

۲۵۰گرم

14,500 تومان

۴۵۰گرم

12,000 تومان

۴۰۰گرم

12,000 تومان

۱۲۰گرم

9,500 تومان

۱۰۰گرم

7,000 تومان

500گرم

12,000 تومان

یک کیلوگرم

7,000 تومان

۵۰۰گرم

7,000 تومان

۵۰۰گرم

7,000 تومان

500گرم

7,000 تومان

۵۰۰گرم

7,000 تومان

500گرم

7,000 تومان

۵۰۰گرم

9,500 تومان

۵۰گرم