سبزیجات

در انبار موجود نمی باشد
17,500 تومان

100گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,200 تومان

۱۵۰ گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

۱۵۰ گرم

7,000 تومان

250گرم

14,500 تومان

400 الی 450 گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

150 گرم

9,000 تومان

150 گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان

200گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

300گرم

15,600 تومان

350 گرم

12,000 تومان

بین 600 الی 900گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

۲۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
17,000 تومان

۲۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
17,500 تومان

100گرم

در انبار موجود نمی باشد
15,150 تومان

۵۰۰گرم

6,000 تومان

250گرم

4,200 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,500 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

۱۲۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,500 تومان

۸۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

۱۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

150گرم

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

100گرم

14,000 تومان

۴۰۰گرم

9,500 تومان

۱۱۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان

120 گرم

12,300 تومان

۲۵۰گرم

9,500 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
7,900 تومان

50گرم

در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

۱۹۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,700 تومان

150گرم

11,635 تومان

۴۰۰گرم

2,500 تومان

۲۰۰گرم

5,824 تومان

۲۰۰گرم

4,500 تومان

۳۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

۲۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

۵۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,500 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان

250گرم

در انبار موجود نمی باشد
10,900 تومان

۱۰۰گرم

12,500 تومان

۱۰۰گرم 

12,000 تومان

۸۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,300 تومان

۳۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
7,850 تومان

50گرم

در انبار موجود نمی باشد
7,900 تومان

50گرم

در انبار موجود نمی باشد
7,900 تومان

50گرم

9,500 تومان

200گرم

13,100 تومان

۱۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
14,200 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
9,500 تومان

۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد

سبزیجات

7,000 تومان

250گرم

14,500 تومان

400 الی 450 گرم

9,000 تومان

150 گرم

15,600 تومان

350 گرم

12,000 تومان

بین 600 الی 900گرم

6,000 تومان

250گرم

4,200 تومان

۲۵۰گرم

14,000 تومان

۴۰۰گرم

9,500 تومان

۱۱۰گرم

12,300 تومان

۲۵۰گرم

9,500 تومان

۱۰۰گرم

11,635 تومان

۴۰۰گرم

2,500 تومان

۲۰۰گرم

5,824 تومان

۲۰۰گرم

4,500 تومان

۳۰۰گرم

12,500 تومان

۱۰۰گرم 

12,000 تومان

۸۰۰گرم

9,500 تومان

200گرم

13,100 تومان

۱۰۰گرم