ارگانیک

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

۱۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

۳۰۰گرم

5,000 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

یک کیلوگرم

16,500 تومان

۱۱۰۰-۱۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان

۱۱۰۰-۱۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

۱۴۰۰-۱۶۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
17,000 تومان

۱۱۰۰-۱۳۰۰گرم

ارگانیک

در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان

۱۵۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

۳۰۰گرم

5,000 تومان

۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

یک کیلوگرم

16,500 تومان

۱۱۰۰-۱۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان

۱۱۰۰-۱۲۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان

۱۴۰۰-۱۶۰۰گرم

در انبار موجود نمی باشد
17,000 تومان

۱۱۰۰-۱۳۰۰گرم